چاپ

Properties

Ample studio at last floor

 • $456,000
 • $2,900/sq ft
 • تخت ها: 3
 • حمام ها: 2
 • 1560 Sq Ft
 • Studio

Confortable apartment

 • $3,700/mo
 • تخت: 1
 • حمام ها: 2
 • 1900 Sq Ft
 • آپارتمان

Renovated studio

 • $540,000
 • $3,700/sq ft
 • تخت ها: 4
 • حمام ها: 2
 • 1200 Sq Ft
 • Studio

Commercial central shop

 • $3,600/mo
 • حمام: 1
 • 2350 Sq Ft
 • Shop

Retail space

 • $1,790/mo
 • حمام: 1
 • 1340 Sq Ft
 • Shop

مقایسه فهرست ها

مقایسه کنید