کارت املاک نسخه۱

۴ Columns

۴ Columns with Box Shadow

۳ Columns

۳ Columns With Box Shadow

۲ Columns With Box Shadow

List View

List View With Box Shadow

مقایسه فهرست ها

مقایسه کنید