کارت املاک نسخه۱

4 Columns

4 Columns with Box Shadow

3 Columns

3 Columns With Box Shadow

2 Columns With Box Shadow

List View

List View With Box Shadow

مقایسه فهرست ها

مقایسه کنید